Privacy Statement Egobox Netherlands


Als bezoeker en klant van Egobox Netherlands heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van deze website wordt uitgevoerd door Egobox Netherlands. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld. In dit Statement is te lezen hoe en wanneer Egobox Netherlands uw gegevens verwerkt en registreert.

Waar komen uw gegevens vandaan?
Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat Egobox Netherlands passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Egobox Netherlands respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om onze dienstverlening en informatieverstrekking en uw bezoek zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Egobox Netherlands zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met toestemming en voor zover die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en deze gegevens noodzakelijk zijn.

Egobox Netherlands heeft alleen uw naam- en adresgegevens (inclusief emailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.

Egobox Netherlands zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening naar u toe. Ongewenste nieuwsbrieven zult u nooit van ons ontvangen.

Egobox Netherlands registreert en verwerkt alleen privacygevoelige gegevens met uw toestemming, als onderdeel van onze overeenkomst of als wettelijke verplichting (zoals boekhouding, facturatie). Daarnaast kunnen gegevens verwerkt worden onder gerechtvaardigd belang, zoals commentaren en contactformulieren op onze website, maar dit is alleen met uw toestemming. 

Recht op inzage
Indien u wilt weten welke gegevens wij registreren, dan kunt u inloggen op uw account of contact met ons opnemen. Ons team zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens wij opgeslagen hebben over u. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Egobox Netherlands deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt. U heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op uw persoon of op uw bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.

Recht op correctie
U heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Egobox Netherlands over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Recht op verwijdering
Indien u geen prijs stelt op communicatie met ons, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zullen wij uw gegevens op verzoek per direct verwijderen. Standaard blijven deze gegevens maximaal een jaar na opzegging van onze overeenkomst(en)bij ons bekend, daarna worden ze verwijderd. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Egobox Netherlands over tot verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op een Nederlandse webserver die beveiligd is met SSL. Hierdoor zijn uw gegevens altijd veili. De dienstverleners voor deze diensten nemen uw privacy serieus en voldoet aan de Nederlandse privacywetgeving. Egobox Netherlands slaat tevens gegevens lokaal op.Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van meervoudige, actueel beveiligde opslag. Dit omvat zowel lokale opslag als cloudopslag en opslag op servers van contractpartners. Cloudproviders en contractpartners van Egobox Netherlands voldoen aan de AVG. 

Cookies en gegevensverzameling
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Egobox Netherlands gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse via bijvoorbeeld Google Analytics. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Egobox Netherlands geen cookies ontvangt.

Wanneer u Cookies uitschakelt zal onze website echter niet meer optimaal functioneren. 

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u de browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Wijzigingen op deze informatie
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Egobox Netherlands behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.


Privacy Statement Egobox Netherlands (ENG)

As a visitor and customer of Egobox Netherlands you are entitled to careful protection of your personal data. The maintenance and construction of this website is carried out by Egobox Netherlands. This Privacy Statement has been prepared to guarantee your privacy as well as possible. In this Statement you can read how and when Egobox Netherlands processes and records your data.

Where does your data come from?
Your data will be provided by yourself or will be entered by us as necessary based on your data. The processing of personal data complies with legitimate principles and guidelines such as the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation. This means at least that Egobox Netherlands takes appropriate technical and organizational measures to protect personal data against loss or against any form of unlawful processing.

Egobox Netherlands respects the privacy of all users of its website and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We only use your data to ensure that our services and information provision and your visit go as quickly and easily as possible. We use this information only with your permission. Egobox Netherlands will not sell your personal information to third parties and will only make it available to third parties with permission and to the extent that they are involved in processing your order and this information is necessary.

Egobox Netherlands only needs your name and address (including email address and telephone number) to do business with each other. We use this information to correctly address your orders and invoices and to keep you informed of your orders and other relevant correspondence.

Egobox Netherlands will only send you emails that relate to our services to you. You will never receive unwanted newsletters from us.

Egobox Netherlands only records and processes privacy-sensitive data with your permission, as part of our agreement or as a legal obligation (such as accounting, invoicing). In addition, data may be processed under legitimate interest, such as comments and contact forms on our website, but this is only with your permission.

Right to view
If you want to know what data we register, you can log in to your account or contact us. Our team will show you as quickly as possible which data we have stored about you. You have the option to view, change or delete this data at any time. Egobox Netherlands informs everyone in writing as soon as possible, but at the latest within two weeks after receiving the request, which personal data will be processed. After establishing your identity, you are entitled to view the registered data relating to your person or your company. The registered person is entitled to a copy of the available data that has been recorded about him.

Right to correction
You have the right to have factually incorrect data corrected. At the written request of a data subject, Egobox Netherlands will proceed to improve, supplement and / or delete the personal data processed in relation to the applicant in the file, if and insofar as this data is factually incorrect, incomplete for the purpose of the processing, not for relevant or excessive, or otherwise processed in violation of a legal regulation.

Right of removal
If you do not appreciate communication with us, if our cooperation is terminated or if you yourself make use of the right to be forgotten, we will immediately remove your data upon request. By default, this data will be known to us for a maximum of one year after the termination of our agreement (s), after which it will be deleted. At the written request of a data subject, Egobox Netherlands proceeds to the deletion of the personal data processed in relation to the applicant in the file.

Where is your data stored?
Your data is stored on a Dutch web server that is secured with SSL. This means your data is always secure. The service providers for these services take your privacy seriously and comply with Dutch privacy legislation. Egobox Netherlands also stores data locally. Multiple, up-to-date secure storage is used for this. This includes both local storage and cloud storage and storage on servers of contract partners. Cloud providers and contract partners of Egobox Netherlands comply with the AVG.

Cookies and data collection
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer. Egobox Netherlands uses cookies to recognize you at a next visit. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt these to the wishes of our visitors. Our cookies do not provide any information regarding personal identification and are purely for analysis via, for example, Google Analytics. You can set your browser so that you do not receive cookies when you visit Egobox Netherlands.

However, when you disable Cookies, our website will no longer function optimally.

If you have an account and you log in to this site, we will store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal data and is discarded as soon as you close the browser.

As soon as you log in, we will store some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options for 1 year. If you select "Remember me", your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of your account, login cookies are deleted. When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie contains no personal data and only contains the post ID of the item that you have edited. This cookie expired after a day.

Changes to this information
In case changes to our Privacy Policy are necessary, you will always find the most recent information on this page. Egobox Netherlands reserves the right to change this privacy statement at any time. Changes take effect four weeks after they have been announced.

Using Format